събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум


08.10.2017

"Because of Adam's fall, the Shechinah, the tenth Sefirah, the bridge between this world and the world above, was shattered into sparks. The mingled sparks of Adam's soul and the shattered Shechinah are prey to the husks and shells, the Klipot, and so evil is abroad in this world."

По време на еманацията се случило нещо като космическа катастрофа: Светлините, излъчвани от Бог, трябвало да (ат събрани в отделните сефири, служещи като техни съдове; първите 3 сефири задържали в себе си своята част от светлината, но светлината за следващите седем се изляла върху тях едновременно и така те се счупили една след друга. Това е „разбиването на съдовете“.

От падналите долу парчета на сефирите се образувал материалният свят на „келипите“ (букв. „черупките“), силите на злото. Те се опитват да задържат светлината, паднала сред тях, защото от нея по¬лучават жизнената си сила. Тя, обратно, се опитва да се из¬дигне нагоре като част от процеса на реставрация, започнал след разбиването на съдовете. Една част от нея не успяла да 10 направи и така светът се оказал разположен по-ниско, от¬колкото било първоначалното намерение на Бог - по Него-вия план това трябвало да е свят, в който материята не уча¬ства. Оказало се, че Бог създал не този свят, който искал.

Всички следващи процеси на Сътворението целят да по¬правят тази злополука, затова и учението за реставрацията заема най-голямата част от лурианската кабала. Според нея целта на човешката дейност е да бъде подпомогната рестав¬рацията, при която светът ще се издигне до изначално пред¬виденото си място и ще се отдели от света на черупките.  Милен Русков „ Джобна енциклопедия на Мистериите“

 During the emanation, something like a cosmic catastrophe happened: The light emanating from God had to be gathered in the separate sephiries serving as their vessels, the first 3 sephiri retained their part of the light, but the light for the next seven was poured out on them at the same time, and so they broke one after another - this is the "breaking of the vessels".

From the fallen parts of the Sephiers, the material world of the Kelli (the "shells"), the forces of evil, formed. They are trying to keep the light that has fallen among them because they get their vital force from it. It, on the contrary, tries to rise up as part of the restoration process that began after the dismantling of the vessels. A part of it has failed to do so, and the world has been found to be lower than the original intention of God - in His plan this should be a world in which matter does not participate. It turned out that God created not this world that he wanted.All subsequent Creation processes aim to overcome this accident, so the teaching of restoration occupies the largest part of the Lutheran Kabbalah. According to her, the purpose of human activity is to support the restoration, in which the world will rise to its originally presumed place and will separate itself from the world of shells. Milen Ruskov "Pocket Encyclopedia of the Mysteries"Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.