събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

в света на черупките
04.05.2019

"Because of Adam's fall, the Shechinah, the tenth Sefirah, the bridge between this world and the world above, was shattered into sparks. The mingled sparks of Adam's soul and the shattered Shechinah are prey to the husks and shells, the Klipot, and so evil is abroad in this world."

По време на еманацията се случило нещо като космическа катастрофа: Светлините, излъчвани от Бог, трябвало да са събрани в отделните сефири, служещи като техни съдове. Първите 3 сефири задържали в себе си своята част от светлината, но светлината за следващите седем се изляла върху тях едновременно и така те се счупили една след друга. Това е „разбиването на съдовете“.

От падналите долу парчета на сефирите се образувал материалният свят на „келипите“ (букв. „черупките“), силите на злото. Те се опитват да задържат светлината, паднала сред тях, защото от нея получават жизнената си сила. Тя, обратно, се опитва да се издигне нагоре като част от процеса на реставрация, започнал след разбиването на съдовете. Една част от нея не успяла да го направи и така светът се оказал разположен по-ниско, отколкото било първоначалното намерение на Бог.По неговия( нейния)план това трябвало да е свят, в който материята не участва. Оказало се, че Бог създал не този свят, който искал.

Всички следващи процеси на Сътворението целят да поправят тази злополука, затова и учението за реставрацията заема най-голямата част от лурианската кабала. Според нея целта на човешката дейност е да бъде подпомогната реставрацията, при която светът ще се издигне до изначално предвиденото си място и ще се отдели от света на черупките. 

Милен Русков „ Джобна енциклопедия на Мистериите“

 During the emanation, something like a cosmic catastrophe happened: The light emanating from God had to be gathered in the separate sephiries serving as their vessels, the first 3 sephiri retained their part of the light, but the light for the next seven was poured out on them at the same time, and so they broke one after another - this is the "breaking of the vessels".

From the fallen parts of the Sephiers, the material world of the Kelli (the "shells"), the forces of evil, formed. They are trying to keep the light that has fallen among them because they get their vital force from it. It, on the contrary, tries to rise up as part of the restoration process that began after the dismantling of the vessels. A part of it has failed to do so, and the world has been found to be lower than the original intention of God - in His plan this should be a world in which matter does not participate. It turned out that God created not this world that he wanted.All subsequent Creation processes aim to overcome this accident, so the teaching of restoration occupies the largest part of the Lutheran Kabbalah. According to her, the purpose of human activity is to support the restoration, in which the world will rise to its originally presumed place and will separate itself from the world of shells. Milen Ruskov "Pocket Encyclopedia of the Mysteries"

 עולם הקונכיות.

במהלך ההאצלה קרה משהו כמו אסון קוסמי: האור שנבע מאלוהים היה צריך להתאסף בספירות המשרתות את כלי השיט שלהם. 3 הספי הראשונים שמרו על חלקם של האור, אבל האור לשבעה הבאה נשפך עליהם באותו זמן, ולכן הם נשברו בזה אחר זה. זהו "שבירת הכלים".
מן החלקים הנופלים של הספיר, עולם החומר של קלי ("הפגזים"), כוחות הרוע, נוצר. הם מנסים לשמור על האור שנפל ביניהם כי הם מקבלים את הכוח החיוני שלהם ממנו. זה, לעומת זאת, מנסה לעלות כחלק מתהליך השיקום שהחל לאחר פירוק הכלים. חלק ממנה לא עשה זאת והעולם היה ממוקם נמוך יותר מאשר הכוונה המקורית של אלוהים, על תוכנית (שלה), זה צריך להיות עולם שבו העניין אינו מעורב. התברר כי אלוהים ברא את העולם הזה שהוא רוצה.
כל תהליכי הבריאה הבאים נועדו לתקן את התאונה, ולכן ההוראה של השיקום תופסת את החלק הגדול ביותר של הקבלה הלותרנית. לדבריה, מטרת הפעילות האנושית היא לתמוך בשיקום, שבו העולם יעלה למקום המקורי שתוכנן ויפריד בינו ובין עולם הפגזים.Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.