събития

C.V.

преса

контакт

паладиум

книга

поезия

принт

амбианс

връзки


заниМания с изкУство
 
 
 

живопис

графика

скулптура

рисунки

акварел

снимки

други


паладиум

дървото на живота
13.03.2012

Дъ

             Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по Сефирите Кетер, Хохома и Бина са известни като Трите Небесни и се
            намират извън пределите на временно - пространствения континуум, като се
            обединяват в едно цяло - така наречения Архетипен план или както го
            наричат кабалистите - Ацилут. Тук няма форми-има само "груба скица" на
            Вселената, представена от архетипове - най-основните принципи, които движат
            Всемира.

            С думата "архетип" Свети Августин е означавал, така да се каже, най-основните
            единици (проявления) на Божествената реалност. Карл Юнг използва този
            термин за да представи "проявленията" на така нареченото от него
            колективно несъзнавано.

            Изследванията в областта на  сравнителната митология и религия показват,
            че миовете и легендите на различните народи притежават наистина описател
            на стойност относно тези основни сили и принципи, които управляват
            Всемира. Ако това е така (както ще видим по-късно), то следва, че митологемите
            и архетипните структури са идентични едни спрямо други. Карл Г. Юнг разглеж
            да архетиповете като елементи на колективното несъзнавано,което от своя
            страна изгражда и формира индивидуалното.Това е така,безспорно,аз просто
            бих искал да разширя идеята за архетипния план не просто като матрица на
            индивидуалната психика, а като матрица на Вселената въобще. Онова, което се
            осъществява в Архетипния план се проецира и върху по-долните
            планове. Така е, защото архетипния план е в пряка връзка с Източника на
            Безкрайната Сила, Кетер (който е всъщност част от него) и така се явява
            Главен Доставчик на енергиен ресурс, нужен да съществува вселената. Или с
            други думи - който плаща, той поръчва музиката.

            Нека разгледаме това по-подробно:

            Забележителен е египетския мит за Изида, Озирис, Сет и Нефтида. Накратко
            те са четирима богове-братя и сестри. Сет и Озирис са съперници, докато
            между ИЗида и Нефтида не съществуват някакви по-специални взаимоотноше-
            ния. Но Озирис и Изида са и съпрузи.

            В пристъп на гняв, Сет убива брат си Озирис и го разсича на парчета, които
            пръсва по целия свят. Изида, неговата любяща съпруга потъва в траур. Но тя е
            изкусна магьосница. Решава, че не всичко е изгубено и тръгва по света да
            събере късовете от мъртвия си съпруг. И с помощта на магия възвръща
            неговата цялостност и така той възкръсва от мъртвите.

            Какво е интересното тук? Ами Изида Сет и Озирис могат да се проявят като
            състоянието на живот, смърт и възраждане (въобще). По време на шизофренно
            заболяване, съзнанието (личността) е пръснато на парчета, но под влияние на
            вътрешни, ендогенни фактори парчетата намират начин да се подредят
            отново.Четиримата богове могат и да се проявят и като четирите
            фундаментални сили, изграждащи материята:гравитация, електромагнетизъм,
            ядрени и слаби сили. Гравитацията и електромагнетизма са вълнови
            а ядрените и слабите протичат с обмен на материални частици (пи-мезони
            и W-бозони). Вълновите взаимодействия могат да бъдат разглеждани като
            "женски" (имаме две мъжки божества на две женски) и те ще се отнасят към
            Изида(електромагнитно) и Нефтида (гравитация). Сет - по всичко личи че той ще
            е слабото взаимодействие, което причинява разпада на материята-от
            елементарните частици до атомните ядра.Физиците наричат това
            взаимодействие "необходимо зло". Така древните египтяни са наричали Сет.
            А Озирис,очевидно ще е силното. Той е слънчев бог (особено в негович
            езотеричен аспект), и е бил почитн като Бог на Живота. Когато Сет, слабото
            взаимодействие е причинило смъртта на Озирис (силното взаимодействие е
            било "победено" в атомното ядро, то се е раазпаднало на по-леки ядра, както
            Озирис е бил "разцепен" на части), се намесва Изида-електромагнитното поле.
            Траурът на Изида (един доста езотеричен мотив)с ъответства на процеса на
            създаване на електромагнитно поле със свръхвисок интензитет - нужен да се
            получи ядрен синтез... Формирането на новото ядро представлява именно
            Възкръсването...

            Какво да кажем за Нефтида. Тя е гравитационното взаимодействие. И тя
            подобно на него страни някак от останалите. Има такива версии на тези
            митове,според които Нефтида е била жена на Сет, но го е оставила, заради
            жестоката постъпка спрямо брат му... Но в случая тя просто е отделна от
            останалите.Физиците и до ден днешен търсят да открият взаимодействие
            между четирите сили,но напразно.И все пак, те имат общ Баща Амон-Ра.

            Той също е интересен архетип.А що се отнася до митологичната египетска
            версия за Възникването на Вселената и Великия Взрив има също
            поразителни прилики. И така, в началото бе Нуун, първичния океан(или
            Отрицателното Битие или Квантовия Вакуум-дори и днес някои физици
            наричат Вакуума Океан от Енергия). Този океан се е намирал в абсолютен
            покой,докато в него не се появяват "кръговете,от които се ражда Хепри",
            най-първия бог в образа на змия. От него се ражда Амон и Амон убива
            Хепри,след което се появява и Ра.Той е първата светлина,началото на
            утрото,което е сложило края на космическата нощ.От него(представян в
            образа на Великата Космическа Крякаща Гъска) е било снесено Първичното
            Яйце, което е носило огромен заряд от сила (спомнете си Великия Взрив) -
            отново елемент,разглеждан често в египетската магическа традития. И именно
            от него се е "излюпила" Вселената. Е, според физици именно огромното
            количество лъчиста енергия, излъчена от вакуума е създала Вселената.

            Как е възможно древните да са имали познания за неща,които днес да могат
            да бъдат достигнати само от най-напредналите физици и само чрез
            апаратури, до които обикновен човек не може да има достъп? Карл Юнг в
            своята книга "Еон или излследване на символите на цялостната личност"
            цитира много други такива примери за връзката на митологията и
            физиката.

            Не извънземни и ли други подобни стоят зад тези уникални творения на Духа.
            Древните египтяни са били много развити духовно и за тях не е било
            проблем с Духа си да достигнат до Света на Боговете и архетипните събития.
            Уникално е как един архетип може да се прояви по толкова много начини
            в материалния план (както и другите суб-архетипни нива). И който ги познава,
            ще може лесно да се ориентира в процесите и явленията, които стават в
            нашата действителност.

            Да, има много архетипове, но над всички тях има един Върховен Бог (и
            често Върховна Богиня), които да представляват Едно Цяло, така да се
            каже Великия Архитект (както го наричат масоните), който управлява
            по-малките архетипове (или на който те са просто проявление). За монотеизма
            това е Бог, а по-малките архетипове са множеството архангели, ангели,архонти
            и т.н. За Уика това е Бога и Богинята (които са с много лица, "но едно в
            Любовта"), за теософите това е Логоса. Но въпреки това, Великия Архитект,
            макар че в различните религии се проявява по различен начин, то
            Същността Му е Една.И тя не подлежи на описание и разбиране.
            Великия Архитект може да се прояви (за едни) само с едно лице (Йехова,
            Аллах, Буда) или с много лица(в езическите религии или донякъде и в
            Християнството) и да си остане единен. Великия Архитект е над понятия
            като Светлина и Мрак, мъжко и женско начало, теза и антитеза...
 
            Идеята, че Великия Архитект е общ за всички религии обяснява приликите
            между тях. Но има и много разлики. Това е неминуемо,защото има
            най-различни души. Не е възможно един и същи духовен път да бъде пред
            писан на всички хора - практиката е показала какво пагубно въздействие
            може  да има налагането на дадена религия над човек, за когото тя не е
            подходяща...

 -високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се 

статията е от сайта :http://www.magicgatebg.com/magic/kabala/arche.htm

рвото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 

Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Учен

Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 

Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 

Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя межд

Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя меж

Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Уче

             Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по Сефирите Кетер, Хохома и Бина са известни като Трите Небесни и се
            намират извън пределите на временно - пространствения континуум, като се
            обединяват в едно цяло - така наречения Архетипен план или както го
            наричат кабалистите - Ацилут. Тук няма форми-има само "груба скица" на
            Вселената, представена от архетипове - най-основните принципи, които движат
            Всемира.

            С думата "архетип" Свети Августин е означавал, така да се каже, най-основните
            единици (проявления) на Божествената реалност. Карл Юнг използва този
            термин за да представи "проявленията" на така нареченото от него
            колективно несъзнавано.

            Изследванията в областта на  сравнителната митология и религия показват,
            че миовете и легендите на различните народи притежават наистина описател
            на стойност относно тези основни сили и принципи, които управляват
            Всемира. Ако това е така (както ще видим по-късно), то следва, че митологемите
            и архетипните структури са идентични едни спрямо други. Карл Г. Юнг разглеж
            да архетиповете като елементи на колективното несъзнавано,което от своя
            страна изгражда и формира индивидуалното.Това е така,безспорно,аз просто
            бих искал да разширя идеята за архетипния план не просто като матрица на
            индивидуалната психика, а като матрица на Вселената въобще. Онова, което се
            осъществява в Архетипния план се проецира и върху по-долните
            планове. Така е, защото архетипния план е в пряка връзка с Източника на
            Безкрайната Сила, Кетер (който е всъщност част от него) и така се явява
            Главен Доставчик на енергиен ресурс, нужен да съществува вселената. Или с
            други думи - който плаща, той поръчва музиката.

            Нека разгледаме това по-подробно:

            Забележителен е египетския мит за Изида, Озирис, Сет и Нефтида. Накратко
            те са четирима богове-братя и сестри. Сет и Озирис са съперници, докато
            между ИЗида и Нефтида не съществуват някакви по-специални взаимоотноше-
            ния. Но Озирис и Изида са и съпрузи.

            В пристъп на гняв, Сет убива брат си Озирис и го разсича на парчета, които
            пръсва по целия свят. Изида, неговата любяща съпруга потъва в траур. Но тя е
            изкусна магьосница. Решава, че не всичко е изгубено и тръгва по света да
            събере късовете от мъртвия си съпруг. И с помощта на магия възвръща
            неговата цялостност и така той възкръсва от мъртвите.

            Какво е интересното тук? Ами Изида Сет и Озирис могат да се проявят като
            състоянието на живот, смърт и възраждане (въобще). По време на шизофренно
            заболяване, съзнанието (личността) е пръснато на парчета, но под влияние на
            вътрешни, ендогенни фактори парчетата намират начин да се подредят
            отново.Четиримата богове могат и да се проявят и като четирите
            фундаментални сили, изграждащи материята:гравитация, електромагнетизъм,
            ядрени и слаби сили. Гравитацията и електромагнетизма са вълнови
            а ядрените и слабите протичат с обмен на материални частици (пи-мезони
            и W-бозони). Вълновите взаимодействия могат да бъдат разглеждани като
            "женски" (имаме две мъжки божества на две женски) и те ще се отнасят към
            Изида(електромагнитно) и Нефтида (гравитация). Сет - по всичко личи че той ще
            е слабото взаимодействие, което причинява разпада на материята-от
            елементарните частици до атомните ядра.Физиците наричат това
            взаимодействие "необходимо зло". Така древните египтяни са наричали Сет.
            А Озирис,очевидно ще е силното. Той е слънчев бог (особено в негович
            езотеричен аспект), и е бил почитн като Бог на Живота. Когато Сет, слабото
            взаимодействие е причинило смъртта на Озирис (силното взаимодействие е
            било "победено" в атомното ядро, то се е раазпаднало на по-леки ядра, както
            Озирис е бил "разцепен" на части), се намесва Изида-електромагнитното поле.
            Траурът на Изида (един доста езотеричен мотив)с ъответства на процеса на
            създаване на електромагнитно поле със свръхвисок интензитет - нужен да се
            получи ядрен синтез... Формирането на новото ядро представлява именно
            Възкръсването...

            Какво да кажем за Нефтида. Тя е гравитационното взаимодействие. И тя
            подобно на него страни някак от останалите. Има такива версии на тези
            митове,според които Нефтида е била жена на Сет, но го е оставила, заради
            жестоката постъпка спрямо брат му... Но в случая тя просто е отделна от
            останалите.Физиците и до ден днешен търсят да открият взаимодействие
            между четирите сили,но напразно.И все пак, те имат общ Баща Амон-Ра.

            Той също е интересен архетип.А що се отнася до митологичната египетска
            версия за Възникването на Вселената и Великия Взрив има също
            поразителни прилики. И така, в началото бе Нуун, първичния океан(или
            Отрицателното Битие или Квантовия Вакуум-дори и днес някои физици
            наричат Вакуума Океан от Енергия). Този океан се е намирал в абсолютен
            покой,докато в него не се появяват "кръговете,от които се ражда Хепри",
            най-първия бог в образа на змия. От него се ражда Амон и Амон убива
            Хепри,след което се появява и Ра.Той е първата светлина,началото на
            утрото,което е сложило края на космическата нощ.От него(представян в
            образа на Великата Космическа Крякаща Гъска) е било снесено Първичното
            Яйце, което е носило огромен заряд от сила (спомнете си Великия Взрив) -
            отново елемент,разглеждан често в египетската магическа традития. И именно
            от него се е "излюпила" Вселената. Е, според физици именно огромното
            количество лъчиста енергия, излъчена от вакуума е създала Вселената.

            Как е възможно древните да са имали познания за неща,които днес да могат
            да бъдат достигнати само от най-напредналите физици и само чрез
            апаратури, до които обикновен човек не може да има достъп? Карл Юнг в
            своята книга "Еон или излследване на символите на цялостната личност"
            цитира много други такива примери за връзката на митологията и
            физиката.

            Не извънземни и ли други подобни стоят зад тези уникални творения на Духа.
            Древните египтяни са били много развити духовно и за тях не е било
            проблем с Духа си да достигнат до Света на Боговете и архетипните събития.
            Уникално е как един архетип може да се прояви по толкова много начини
            в материалния план (както и другите суб-архетипни нива). И който ги познава,
            ще може лесно да се ориентира в процесите и явленията, които стават в
            нашата действителност.

            Да, има много архетипове, но над всички тях има един Върховен Бог (и
            често Върховна Богиня), които да представляват Едно Цяло, така да се
            каже Великия Архитект (както го наричат масоните), който управлява
            по-малките архетипове (или на който те са просто проявление). За монотеизма
            това е Бог, а по-малките архетипове са множеството архангели, ангели,архонти
            и т.н. За Уика това е Бога и Богинята (които са с много лица, "но едно в
            Любовта"), за теософите това е Логоса. Но въпреки това, Великия Архитект,
            макар че в различните религии се проявява по различен начин, то
            Същността Му е Една.И тя не подлежи на описание и разбиране.
            Великия Архитект може да се прояви (за едни) само с едно лице (Йехова,
            Аллах, Буда) или с много лица(в езическите религии или донякъде и в
            Християнството) и да си остане единен. Великия Архитект е над понятия
            като Светлина и Мрак, мъжко и женско начало, теза и антитеза...
 
            Идеята, че Великия Архитект е общ за всички религии обяснява приликите
            между тях. Но има и много разлики. Това е неминуемо,защото има
            най-различни души. Не е възможно един и същи духовен път да бъде пред
            писан на всички хора - практиката е показала какво пагубно въздействие
            може  да има налагането на дадена религия над човек, за когото тя не е
            подходяща...

 -високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се 

нията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 

ду тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 

у тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 ията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 1995-2024 © Анжела Минкова. Всички права запазени.
Съдържанието на този сайт е под защитата на закона за авторското право. Използването му без разрешение на автора е забранено!
Ако желаете да използвате каквото и да е било от тази страница, моля пишете на автора.